Friday, August 27, 2010

Hotmail จะใช้งาน Push บน iPhone สัปดาห์หน้า


Microsoft จะเปิดการใช้งานของ Exchange ActiveSync หรือที่หลากคนรู้จักกันในชื่อ Microsoft Exchange ให้ผู้ใช้ Hotmail สามารถใช้งานได้ฟรีในวันจันทร์สัปดาห์หน้า

บริการ Microsoft Exchange เป็นหนึ่งในบริการที่ผู้ใช้ Hotmail รอมาเป็นเวลานานรวมถึงผมด้วย หลังจากก่อนหน้านี้ Hotmail ได้ปรับปรุงบริการ ยอมให้เข้าใช้งาน POP ได้ฟรี และลบโฆษณาออกจากท้ายข้อความที่ส่งออกไปแล้ว

ที่มา - CNET