Monday, August 30, 2010

RIM ยอมตั้งเซิร์ฟเวอร์ในอินเดียแล้ว


Research In Motion (RIM) ผู้ผลิตมือถือ BlackBerry ยอมรัฐบาลอินเดียด้วยการตั้งเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลในประเทศอินเดีย และจะยินยอมให้รัฐบาลเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมดภายใน 60 วันนับจากนี้

ทั้่งนี้รัฐบาลอินเดียมีความวิตกกังวลว่าการที่ BlackBerry สื่อสารด้วยการเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดอาจเสี่ยงต่อความมั่นคงของรัฐบาลจึงกำหนดว่า RIM จะต้องอนุญาตให้รัฐบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้หรือไม่ก็ต้องหยุดให้บริการในประเทศทั้งหมดที่ปัจจุบันในอินเดียมีบริษัทใช้งานอยู่กว่า 900 องค์กร และมีผู้ใช้งานทั่วไปอีกไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านคน

ประเทศอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่ RIM ยอมให้ข้อมูลผู้ใช้ถูกเข้าถึงได้โดยรัฐบาล หลังจากก่อนหน้านี้มี UAE และ Indonesia ที่จะแบนการให้บริการ BIS ในประเทศเช่นกัน

ที่มา - Indiatimes