Thursday, September 9, 2010

ทำไมกทช.จึงออกใบอนุญาต 3G เพียง 3 ใบ?


ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 3G จำนวน 3 ใบอนุญาต เป็นที่จำนวนที่ค่อนข้างน้อยหรือดูเหมือนกับว่าเท่ากับจำนวนผู้ประกอบกิจการ รายใหญ่ในตลาดปัจจุบัน คลื่นความถี่ที่ออกใบอนุญาตครั้งนี้ เป็นคลื่นความถี่ 2.1 GHz ซึ่งองค์กรสากลของสหประชาชาติคือ ITU กำหนดให้ใช้สำหรับระบบโทรศัพท์ 3G คลื่นความถี่ย่านนี้ เป็นคลื่นความถี่หลักสำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G โดยสากลบางครั้งก็เรียกว่า IMT Core band มีทั้งหมด 60 MHz

คลื่นความถี่ย่านนี้ เป็นคลื่นความถี่หลักสำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G โดยสากลบางครั้งก็เรียกว่า IMT Core band มีทั้งหมด 60 MHz คลื่นความถี่ทั้ง 60 MHz นั้น ได้มีการจัดสรรไปแล้วบางส่วนเมื่อสิบปีที่แล้วให้กับ บมจ.ทีโอที ซึ่งในขณะนั้นก็คือองค์การโทรศัพท์ 15 MHz คงมีคลื่นความถี่ จำนวน 45MHz จัดสรรให้รายใหม่ ซึ่งจะนำมาประมูล ด้วยความเป็นสากลของคลื่นความถี่ย่านนี้จึงทำให้อุปกรณ์มีราคาถูกและแพร่หลาย เดิมมีการกำหนดให้มีการแบ่งชุดคลื่นความถี่ออกเป็น 4 ชุด ขนาด 15-10-10-10 MHz ตามลำดับ โดยมุ่งหวังว่าจะมีผู้ประกอบกิจการรายใหม่เข้าสู่ตลาด

เมื่อคณะกรรมการ 3G เป็นผู้รับผิดชอบ จึงได้พิจารณาการแบ่งขนาดคลื่นความถี่กันอย่างจริงจัง ถึงวิธีการในการแบ่ง ควบคู่กับวิสัยทัศน์ 3.9G ข้อแนะนำของ GSMA องค์กรที่พัฒนาเทคโนโลยี 3G ที่นำมาใช้งาน แนะนำว่าขนาดความถี่ที่เหมาะสมให้ใช้งานเต็มประสิทธิภาพควรเป็น 15 MHz คณะกรรมการ 3G ได้มีการพิจารณาถึงการที่จะต้องสร้างความสมดุลย์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีได้ อย่างเต็มที่ 3.9G กับการมีผู้ประกอบการรายใหม่ คณะกรรมการ 3G ตอบโจทย์การมีรายใหม่ผ่านโครงสร้างของตลาดโทรคมนาคมโดยการกำหนดให้มีผู้ประกอบกิจการที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง MVNO

ในขณะที่ตอบโจทย์การก้าวกระโดดเทคโนโลยี เป็น 3.9G ผ่านการแบ่งคลื่นความถี่เป็น 3 Blocks แต่ละ Blocks มีขนาด 15MHz ตามคำแนะนำ GSMA การกำหนดขนาดของคลื่นเป็น 15 MHz เป็นความพยายามที่สำคัญของคณะกรรมการ 3G ที่กำหนดให้ขนาดคลื่นความถี่เพียงพอกับเทคโนโลยี 3.9G ใน ขณะเดียวกันก็เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคโดยให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสำรองขีด ความสามารถในการให้บริการ 40% ไว้สำหรับผู้บริการรายย่อยแบบ MVNO ผม คิดว่ากระบวนการคิดของคณะกรรมการ 3G ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอย่างที่เห็นในงานมหกรรมเทคโนโลยี 3.9G ที่ผู้ประกอบกิจการทุกรายนำมาแสดง

เรียบเรียงข้อมูลข้อมูลจาก พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ @DrNatee39G