Thursday, September 9, 2010

กทช.จะประมูล 3G ด้วยวิธี Pre-Auction Requirement


คณะกรรมการ 3G มีมติให้ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 3G โดยใช้วิธีการประมูลโดยมีเงื่อนไขก่อนการประมูล หรือ Pre-Auction Requirement

ปัญหาอันดับหนึ่งที่คณะกรรมการ 3G จะต้องคิดและตัดสินใจคือการกำหนดราคาเริ่มต้นการประมูล (starting price) ที่สมเหตุสมผล อธิบายได้ ราคาเริ่มต้นการประมูลมีความสำคัญเพราะจะเป็นราคาต่ำสุดในการอนุญาตให้ใช้คลื่น ความถี่ในครั้งนี้ (เพราะเป็นราคาเคาะครั้งที่ 1 ของการประมูล)

ถ้ามีการแข่งขันอย่างแท้จริงในการประมูลหรือมีผู้ต้องการใบอนุญาตครั้งนี้มากพอ ราคาเริ่มต้นการประมูลจะไม่มีความหมายอาจเป็นศูนย์บาทก็ได้ แต่ถ้ามีผู้สนใจจำนวนจำกัด ไม่เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริง การกำหนดราคาเริ่มต้นที่เหมาะสมเป็นการประกันมูลค่าสำหรับเจ้าของคลื่นความถี่ทุกคน

การดำเนินการก่อนที่คณะกรรมการ 3G ชุดปัจจุบันจะเป็นผู้รับผิดชอบ ราคาเริ่มต้นการประมูลคลื่นความถี่กำหนดไว้ที่ 5,000 ล้านบาท สำหรับ 15 MHz ราคาเริ่มต้นการประมูลมีสาระสำคัญในหลายมิติ การกำหนดราคาเริ่มต้นการประมูลสูงเกินไปจะทำให้รายเล็กรายกลางไม่สามารถเข้าสู่การประมูลได้ การกำหนดราคาเริ่มต้นการประมูลน้อยเกินไปทำให้การอนุญาตคลื่นความถี่มีมูลค่า น้อยเกินไปถ้าไม่มีการแข่งขัน เกิดผลเสียต่อเจ้าของคลื่นความถี่

กทช.ได้จ้างที่ปรึกษาระดับโลกมากกว่า 8 คณะ เพื่อช่วยคำนวณมูลค่าคลื่นความถี่ 3G ของประเทศไทย เพื่อให้เราทราบมูลค่าตามหลักวิชาการ การคำนวณตามหลักวิชาการได้เปรียบเทียบกับการออกใบอนุญาตในประเทศที่มีความใกล้เคียงกับประเทศไทย 17 ประเทศ จำนวน 69 ใบอนุญาต

คณะกรรมการ 3G ได้พยายามกำหนดให้มีความเหมาะสมที่สุด โดยให้เท่ากับ 80% ของมูลค่าคลื่นความถี่ตามหลักวิชาการ คือ 10,000 ล้านบาท เป็นการกำหนดราคาที่สูงกว่าเดิมที่อาจทำให้เกิดอุปสรรคต่อรายเล็ก แต่คณะกรรมการได้กำหนดให้แบ่งเป็นการชำระ 3 งวด เพื่อแก้ปัญหา นอกจากนี้การวางเงินประกันการประมูลได้กำหนดให้เป็น 10% ของราคาเริ่มต้นการประมูล ต่างจากเดิมที่กำหนดเต็มวงเงินเพื่อเพิ่มการแข่งขัน ดังนั้นเรากำหนดราคาใกล้เคียงกับมูลค่าคลื่นความถี่ แต่ลดอุปสรรคต่อรายเล็ก และรายกลางโดยแบ่งการชำระเป็นงวดๆ และให้วางเงินประกันเพียง 10%

ผมได้ส่งราคาเริ่มต้นการประมูลทางทวิตเตอร์ไปขอรับความคิดเห็นจากทุกคน ทุกความเห็นเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดราคาเริ่มต้นการประมูลในครั้งนี้ การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เราได้รับความคิดเห็นที่หลากหลาย มีผู้เสนอตั้งแต่ 2,000 ล้านบาท จนถึง 50,000 ล้านบาท ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน

คณะกรรมการ 3G ได้นำมาข้อเสนอมาพิจารณาโดยละเอียดและได้ปรับราคาเริ่มต้นการประมูลเป็น 12,800 ล้านบาท เต็มมูลค่าคลื่นความถี่ของประเทศไทย เป็นการกำหนดราคาเริ่มต้นการประมูลค่าคลื่นความถี่ 3G ที่จะประกันว่าแม้การแข่งขันจะไม่เกิดขึ้น ราคาค่าใบอนุญาตก็จะยุติธรรมต่อคนไทยทุกคน

ประเด็นราคาเริ่มการประมูลเป็นสิ่งที่มีความเห็นหลากหลายที่สุด แล้วแต่ผลประโยชน์และความมุ่งหมายของกลุ่มที่จะสร้างแรงจูงใจในการเสนอ กรรมการรับฟังทุกความคิดเห็น แต่ราคาที่เหมาะสมจะต้องมีหลักการรองรับ และผู้ต้องการใบอนุญาตจะเป็นผู้ตัดสินในที่สุดจากการประมูล ผม คิดว่าไม่มีใครทราบโดยแน่ชัดว่ามูลค่าคลื่นความถี่ 3G ควรจะเป็นไหร่ ราคาจากการแข่งขันของผู้ที่ต้องการใช้ จึงจะเป็นมูลค่าที่เป็นจริงครับ

เรียบเรียงข้อมูลข้อมูลจาก พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ @DrNatee39G