Tuesday, September 7, 2010

ทำไมประเทศไทยต้องจัดสรร 3G ด้วยการประมูล?


คณะกรรมการ 3G เริ่มทำงานเมื่อเดือน เม.ย.53 หลังจากการดำเนินการของ กทช. ชุดที่ผ่านมา 4 ปี โดยที่คณะกรรมการชุดที่แล้วเลือกใช้วิธีการประมูล คลื่น ความถี่เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด มีผู้ต้องการนำไปใช้บริการประชาชนมากกว่าคลื่นความถี่ที่มีอยู่ หรือไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการตัดสินว่า ใครเหมาะสมที่จะนำทรัพยากรซึ่งเป็นของคนไทยทุกคนไปใช้งาน และจะต้องนำไปใช้ในลักษณะที่เกิดประโยชน์สูงสุด ใน ทางสากลการจัดสรรคลื่นความถี่ทำได้ 3 วิธี คือ 1.คัดเลือกความเหมาะสมหรือ Beauty Contest 2.การประมูล (Auction) 3. แบบผสมผสาน (Hybrid)

- แบบ Beauty Contest ให้ผู้สนใจเสนอข้อเสนอที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และประเทศชาติให้กรรมการเป็นผู้คัดเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุด
- การประมูล หรือ Auction เป็นการเสนอผลประโยชน์ในรูปของเงินค่าใบอนุญาตนำส่งรัฐสูงสุด เพื่อให้รัฐนำไปใช้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชน
- แบบผสมผสาน หรือ Hybrid นั้น ก็นำเอาส่วนดีของท้ังสองวิธีมาใช้ผสมผสาน และดำเนินการในลักษณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

แม้ว่ากรรมการชุดเดิมจะเลือกวิธี Auction แต่กรรมการ 3G ก็เลือกแบบผสมผสาน คือ มีข้อกำหนดที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ก่อนไปสู่การประมูล คณะกรรมการ 3G มีข้อกำหนดให้ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตยอมรับ เราเรียกว่า Pre-Auction Requirement ซึ่งถ้าไม่ยอมรับก็ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูล ข้อกำหนดเหล่านี้มีสาระสำคัญอันจะยังประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติหลายประการด้วยกัน เช่น การกำหนดให้ประกันโครงข่ายสำหรับ MVNO ตัวอย่างอื่น เช่น ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน การกำหนดสร้างโครงข่ายใน 4 ปี การกำหนดแผนคุ้มครองผู้บริโภคและ CSR ฯลฯ

โดยสรุปเรากำหนดเงื่อนไขเบื้องต้น ให้ทุกคนที่จะได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตาม ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้มุ่งให้คนไทยทุกคนจะได้รับประโยชน์โดยตรง เมื่อทุกคนรับในเงื่อนไขแล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการต่อไป คือ การประมูลเพื่อให้นำเสนอผลตอบแทนต่อรัฐ ในการนำไปใช้พัฒนาประโยชน์สาธารณะอื่นๆ

ข้อดีที่สำคัญที่สุดของวิธีการประมูล ก็คือ เราจะได้ผู้ที่มีศักยภาพในการนำทรัพยากรคลื่นความถี่ของคนไทยทุกคน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วงหลังการจัดสรรคลื่นความถี่มักใช้วิธีการประมูล เพราะโปร่งใส เป็นธรรมต่อทุกคน และได้ผ่านประสบการณ์ ที่มีการประมูลโดยไร้ขอบเขตมาแล้ว

คณะกรรมการ 3G พิจารณาวิธี Beauty Contest แต่ข้อสรุป ก็คือ นำเสนอได้แต่ก็ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติได้หรือไม่ และใครคือคนที่เสนอดีกว่าคนอื่น ความเห็นของแต่ละคนย่อมมองความสวยและความดีที่นำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ถ้าคณะกรรมการเลือกไม่ถูกใจ แล้วเมื่อไหร่เราจะได้ใช้ 3G วิธีการ Beauty Contest จะนำมาซึ่งการต่อสู้ทางกฎหมายไม่มีที่สิ้นสุด ใช้ระยะเวลายาวนาน ไม่มีใครไว้วางใจใครให้ทำหน้าที่กรรมการตัดสิน คณะกรรมการ 3G จึงเลือกวิธีผสมผสาน ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการประมูล แต่ต้องยอมรับเงื่อนไขอันจะยังประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนก่อนครับ

เรียบเรียงข้อมูลข้อมูลจาก Timeline ของ พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ @DrNatee39G