Wednesday, October 13, 2010

iPhone 4 มีอัตราจอแตกมากกว่า 3GS ถึง 82%


รายงานจาก SquareTrade สำรวจจากผู้ใช้ iPhone 4 มากกว่า 20,000 คนพบว่าผู้ใช้ iPhone 4 มีอัตราการแตกของจอเพิ่มขึ้นจาก iPhone 3GS ถึงกว่า 82%
  • ในรอบ 4 เดือนแรกผู้ใช้ iPhone 4 มีอัตราของจอแตกหักเพิ่มขึ้น 82% จากรุ่น 3GS
  • จากรายงานทั้งหมดพบว่า iPhone 4 มีโอกาสเกิดความเสียหายมากกว่ารุ่น 3GS ถึง 68
  • คาดการกันว่าผู้ใช้ iPhone 4 ประมาณ 15.5% จะเกิดปัญหาการใช้งานภายในรอบ 1 ปี

ที่มา - SquareTrade

ใครใช้งาน iPhone 4 ต้องระวังกันหน่อยล่ะครับ :P