Saturday, October 2, 2010

ทรูเปิดตัว Ultra hi-speed ความเร็ว 50Mbps ส่งตรงถึงบ้าน


ทรูออนไลน์ได้เริ่มให้บริการ VDSL สำหรับลูกค้าที่ใช้งาน High-speed Internet (ADSL) ปัจจุบัน สามารถอัพเกรตเป็น Ultra hi-speed Internet (VDSL) ความเร็วเริ่มต้นที่ 25Mbps สูงสุด 50Mbps

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสมัครใช้งาน Ultra hi-speed Internet ได้โดยจะต้องมีระยะห่างระหว่างคู่สาย (RCU) ถึงบ้านไม่เกิน 700 เมตร โดยมีความเร็วที่สามารถใช้งานได้ดังนี้

ระยะห่าง - Download/Upload
200 เมตร - 50Mbps/20Mbps
400 เมตร - 40Mbps/15Mbps
600 เมตร - 30Mbps/10Mbps
700 เมตร - 25Mbps/5Mbps

ค่าบริการตามโปรโมชั่น Ultra hi-speed Internet
แพคเกจ - Download/Upload - ค่าบริการรายเดือน
1. 50Mbps/20Mbps - 5,600 บาท
2. 40Mbps/15Mbps - 4,600 บาท
3. 30Mbps/10Mbps - 3,600 บาท
4. 25Mbps/5Mbps - 2,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์ True Online