Tuesday, October 19, 2010

ตะลึง! จุติบอกไม่มี 3G มือถือก็ดูทีวีได้เหมือนกัน


สว.สรรหายื่นกระทู้ถามรมต.ไอซีทีเกี่ยวกับประเด็น 3G จะทำให้ประเทศไทยสูญเสียประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจากคำสั่งของศาลปกครอง จะทำให้ประเทศไทยต้องเลื่อนประมูล 3G ออกไปอีกไม่น้อยกว่า 2 ปี นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อประเทศอีก 5 ด้านดังนี้
  1. ประเทศไทยสูญเสียโอกาสพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้เท่าเทียมเพื่อนบ้าน
  2. ทำให้ประเทศไทยขาดปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการเข้ามาลงทุนจากต่างประเทศ
  3. ขาดปัจจัยการกระตุ้นเศรษฐกิจ
  4. คนไทยด้อยโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในด้านเทคโนโลยี การติดต่อไร้สาย
  5. ทำให้คนไทยไม่ได้รับความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต
ทางด้านรมต.ไอซีที จุติ ไกรฤกษ์ ตอบเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าการกทช.ไม่สามารถเปิดประมูล 3G ได้ ไม่ได้ทำให้ประเทศไทยล้าหลังแต่ประการใด เพราะประเทศไทยมีมือถือที่ดูทีวีได้มาประมาณ 2 ปีแล้ว ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า 3G ไม่ถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ

ที่มา - ไทยรัฐ

ใครแถวนี้ใช้มือถือ 2 ซิมดูทีวีได้บ้างครับ :P