Wednesday, October 20, 2010

เตือนภัย! พื้นที่เสี่ยงจมน้ำในกทม.


ผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตแนวป้องกันน้ำท่วม มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 27 ชุมชน จำนวน 1,273 ครัวเรือนในพื้นที่รับผิดชอบ 13 สำนักงานเขต มีโอกาสเสี่ยงจมน้ำ ดังนี้