Friday, August 12, 2011

รวมโปรโมชั่น 3G+ จาก my network by CAT


กสท.เปิดให้บริการ 3G+ ความเร็วสูงสุดที่ 21 Mbps ภายใต้แบรนด์ "my" บนแนวคิด "Making it happen for all" โดยมีแพคเกจให้เลือก 2 รูปแบบได้แก่ Net Smart สำหรับ iPhone, Smartphone และ Net Lite สำหรับ Aircard, iPad, Notebook

แพคเกจ Net Smart สำหรับ iPhone, Smartphone

แพคเกจ Net Lite สำหรับ Aircard, iPad, Notebook

แพคเกจข้างต้นสามารถสมัครได้ตั้งแต่ 21 ก.ค.-31 ส.ค. 54 รับสิทธิ์โปรฯถึง 31 ม.ค. 55

ใครสนใจสมัครใช้บริการ my สามารถสมัครใช้บริการได้ที่สำนักงานบริการ 3 แห่งดังนี้
 • สำนักงานบริการลูกค้ากสท หลักสี่ ถ.แจ้งวัฒนะ
 • สำนักงานบริการลูกค้ากสท บางรัก 
 • CAT Shop สาขาจามจุรีสแควร์

เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • สามารถใช้บริการได้เฉพาะโทรศัพท์, สื่อสารข้อมูล/อินเทอร์เน็ต, รับ-ส่งข้อความสั้น, รับ – ส่งข้อความสั้นระหว่างประเทศ และโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 001 หรือ 009 เท่านั้น
 • ค่าบริการส่วนเกินจากโปรโมชั่น คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.25 บาท (คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที) ค่าบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ข้อความละ 1.25 บาท, ค่าบริการ MMS ครั้งละ 5 บาท
 • บริการ 3G*/EDGE/GPRS ไม่จำกัดจานวนต่อเดือน (รอบบิล) การใช้ 3G* เป็นไปตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลของ“my” โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิการใช้ 3G* เป็นจานวน 4,000 MB (4 GB) ได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 7.2 Mbps. หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จากัดปริมาณที่ความเร็ว 256 Kbps.
 • อัตราค่าใช้บริการรายเดือนตามโปรโมชั่น ครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการส่งข้อความสั้น (SMS) และค่าใช้บริการ 3G*/EDGE/GPRS ตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆเช่น การโทรเลขหมายพิเศษ, บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน, บริการพิเศษและบริการเสริมอื่นๆ
 • อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนไปใช้รายการส่งเสริมการขายอื่น สิทธิใดๆในรายการส่งเสริมการขายนี้จะสิ้นสุดลงทันที ทั้งนี้สิทธิใดๆตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขาย ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอย่างอื่นได้รวมทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วยผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการส่ง SMS กลุ่ม / เปิดและใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ / ส่ง SMS ระหว่างประเทศ และบริการเสริมอื่นๆได้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
 • วัตถุประสงค์แห่งสัญญา ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยสุจริตตามวิธีใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่พึงจะกระทำเท่านั้นมิใช่เพื่อผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ โดยมิได้เป็นไปเฉกเช่นบุคคลทั่วไปจะปฏิบัติกัน ไม่ว่าจะทาเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น อีกทั้งจะไม่ใช้ นามาใช้ ดัดแปลง หรือกระทาการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใด เพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว และจะไม่กระทาการหรือละเว้นกระทาการใดๆ อันมีลักษณะ หรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือความไม่เป็นธรรมต่อ บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใดๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทาให้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใดๆของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ก็ตามหากผู้ใช้บริการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งตามวรรคก่อน ให้ถือเป็นการทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที หากปรากฏเหตุอันควรเชื่อหรือน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมในการใช้หรือนาบริการไปใช้ในการดาเนินกาลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ใช้บริการโดยฝ่าฝืนต่อสัญญาหรือข้อห้ามในสัญญาหรือทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา หรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อการใช้บริการ หรือกระทาการใดๆให้เกิดหรือคาดหมายหรือเชื่อได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่ บมจ.กสทโทรคมนาคม ไม่ว่าในทางใดๆ หรือ ใช้บริการโดยมีพฤติกรรมฉ้อฉล หรือใช้บริการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 • บมจ. กสท โทรคมนาคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หาก บมจ. กสท โทรคมนาคม พิจารณาเห็นว่ามีการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับข้อเสนอรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือนาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ดาเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกาหนดนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกาหนด คาสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกาหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคาสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดาเนินการของ บมจ. กสทโทรคมนาคม เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
 • บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกาหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ผ่านทางช่องทางที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม เห็นสมควร