Wednesday, June 29, 2011

พื้นที่ให้บริการเครือข่าย AIS 3G ทั่วประเทศ


AIS จะอัพเกรดสถานีฐาน 2G บนย่าน 900Mhz เป็น 3G พร้อมเปิดให้บริการภายในเดือนกรกฎาคมนี้